A1. Managementul, monitorizarea și evaluarea proiectului

Această activitate se va desfășura pe tot parcursul implementării proiectului. Managementul va fi asigurat de către echipa DGASPC IASI formată din:

 • 1 manager proiect (coordonează implementarea proiectului, angajează resursele materiale, financiare și umane pentru realizarea obiectivelor proiectului), 1 asistent proiect (asigura comunicarea cu membrii echipei și partenerul din proiect, sprijină întocmirea rapoartelor tehnice și financiare, asigură secretariatul proiectului),
 • 1 specialist achiziții (derularea achizițiilor în acord cu legislația națională și ale programului, conform următoarelor etape: elaborarea documentației pentru ofertanți; publicitatea anunțului/dosarului de achiziție; primirea ofertelor; evaluarea și stabilirea ofertei câştigătoare; semnarea contractului de achiziție),
 • 1 responsabil financiar (efectuează plățile și participă la monitorizarea proiectului din perspectiva financiară, sprijină activitatea financiara aferenta proiectului la nivelul partenerului),
 • 1 responsabil PR (va asigura vizibilitatea și promovarea proiectului pe întreg parcursul derulării proiectului).

Membrii echipei de management sunt recrutați din cadrul DGASPC Iași pe baza competentelor personale, a aptitudinilor, a specializărilor obținute și a experienței în implementarea de proiecte.

Având în vedere că persoanele nominalizate dețin funcții publice, s-a avut în vedere remunerarea lor în cadrul proiectului prin aplicarea de clase de salarizare, în conformitate cu legislația în vigoare (Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi legile speciale anuale de salarizare a personalului din sectorul bugetar).

Activitatea de management presupune: derularea formalităților pentru numirea echipei, detalierea responsabilităților fiecărui membru și corelarea cu planul de activități, stabilirea planului de implementare a proiectului, întâlniri lunare ale tuturor membrilor echipei pentru analiza progresului de proiect, revizuirea și actualizarea planului de activități și a bugetului, precum și evaluarea activităților realizate, realizarea rapoartelor de progres și a subcontractării unui auditor extern care să realizeze auditul aferent fiecărei raportări.

În cadrul proiectului, Partenerul Fundația Holt Romania- Filiala Iași, se va implica în Activitatea de Management prin cei doi specialiști cu responsabilități specifice coordonării activităților derulate în cadrul proiectului de Fundația Holt – incluși în echipa de implementare (coordonator activitate partener și responsabil financiar partener). Referitor la costurile cu salariile echipei de implementare aferente Partenerului, s-a procedat la estimarea acestora în vederea încadrării în politica salarială practicată deja la nivelul organizației, în cadrul tuturor proiectelor derulate.

Pentru membrii echipei de management și pentru coordonatorul activității partenerului au fost prevăzute achiziționarea de laptopuri. Acestea sunt necesare pentru asigurarea derulării în bune condiții a activităților din proiect. S-a avut în vedere evitarea situațiilor neplăcute de nerealizare în termen a planurilor de implementare, a materialelor, şi a raportărilor cauzate de echipament IT neperformant. Estimarea costurilor prevăzute în buget pentru achiziţia laptopurilor s-a făcut în baza unor documentări asupra prețurilor de piață şi a unor oferte de preț ca reper.

Subactivități:

 • managementul echipei de proiect
 • monitorizarea și evaluarea modului de derulare a proiectului
A2. Realizarea documentațiilor tehnice pentru amenajarea și dotarea spațiului

Întrucât se intenționează realizarea unei împrejmuiri a centrului social care să ofere beneficiarelor intimitate și securitate, și un mic parc cu loc de joacă amenajat pentru copii, este necesară realizarea unei documentații tehnice.

Această activitate vizează realizarea documentațiilor și a certificatului de urbanism, autorizația de construcție și obținerea avizelor în conformitate cu legislația în vigoare. Se intenționează achiziționarea serviciului de proiectare și realizarea proiectului tehnic.

În elaborarea documentației de atribuire se urmărește respectarea principiului egalității de șanse și tratament, evitându-se orice prevederi potențial discriminatorii (condiționări legate de vârstă, sex, religie, etnie, etc).

În documentația de atribuire se vor regăsi criteriile pe baza cărora se va stabili ofertantul câștigător; criteriile se vor referi doar la aspectele care privesc capacitatea tehnică, profesională și financiară a ofertantului.

 

Subactivități:

 • desemnarea firmei pentru execuția documentațiilor tehnice
 • întocmirea proiectului tehnic
 • obținerea autorizațiilor și avizelor
A3. Amenajarea și dotarea spațiului

Amenajarea interioară a centrului se referă la realizarea unor lucrări de mici reparații și igienizare a dormitoarelor și transformarea unui spațiu de depozitare într-o cameră de consiliere (realizarea acestora va fi făcută cu fonduri proprii ale aplicantului). Amenajarea exterioară se refera la realizarea gardului, a parcului de joacă (tobogan, leagăne, balansoare, căsuțe de joacă, cutii cu nisip, bănci, foișor de lemn) montarea dalelor și plantare gazon și arbuști de mici dimensiuni precum și a unui sistem de supraveghere video și a doua reflectoare pentru iluminatul nocturn al curții.

În proiect s-a propus achiziționarea şi dotarea centrului social cu un sistem de supraveghere video. Pe parcursul celor 10 ani de experiență în furnizarea de servicii în cadrul centrului social au existat situații în care agresorii au identificat locația centrului şi au putut avea acces la victime, intimidându-le şi grevând astfel instrumentarea cazurilor. În acest sens, sistemul de supraveghere video este necesar deoarece prioritatea centrului o constituie asigurarea unui climat securizat atât pentru victimele adulte cât şi pentru copiii acestora. Supravegherea video a curții centrului social și a spațiului de joacă pentru copii (care va fi creat prin proiect) va permite intervenția promptă în situațiile nedorite care reclamă acțiuni rapide (prezenta unui agresor, accidentari în locul de joaca etc).

După definitivarea listei mobilierului și echipamentului prin detaliere și completare se va desemna o firmă care va realiza amenajarea și dotarea centrului. Elaborarea documentațiilor de achiziție publică și organizarea procedurii de atribuire vor intra în sarcina responsabilului achiziții din echipa de implementare a proiectului care va colabora cu serviciul specializat (Serviciul Tehnic și Achiziții) din cadrul DGASPC Iași.

Bunurile achiziționate vor trebui să asigure funcționarea optimă a centrului și implementarea în bune condiții a proiectului (inclusiv rechizite, materiale educative, jucării). Se va avea în vedere achiziționarea de mobilier (inclusiv adaptat copiilor de vârstă mică), aparatură electronică (TV,DVD), diverse bunuri pentru dotarea dormitoarelor (lenjerii pat, pilote, saltele), a camerei de consiliere, și a sălii multifuncționale, echipament IT pentru specialiștii centrului.

Spatiile vor fi dimensionate și echipate astfel încât să permită circulația beneficiarilor și utilizarea acestor spații în siguranță. Controlul și recepția bunurilor achiziționate și montate va fi realizat de către o comisie de recepție a bunurilor, comisie în componența căreia vor fi managerul de proiect, specialiști din Serviciul Achiziții al DGASPC, reprezentanți ai furnizorilor de bunuri.

Menționam că activitățile de amenajare și dotare propriu-zisă a spațiului vor fi organizate și coordonate astfel încât să nu perturbe activitățile beneficiarilor direcți și serviciile centrului social; lucrările de amenajare care necesită timp și acțiuni mai complexe fiind concentrate pe spațiul exterior centrului.

Subactivități:

 • amenajarea spațiului interior și exterior
 • achiziționarea și instalarea mobilierului și a echipamentelor;
A4. Selecția și angajarea personalului

Această activitate se va desfășura în lunile 2 și 3 de proiect și vizează angajarea membrilor echipei de implementare a aplicantului: 1 mediator social, 2 educatori specializați, 1 medic generalist (part-time), 1 un medic psihiatru (normă întreagă), 2 supraveghetori pentru programul de noapte.

Persoanele din echipa de implementare DGASPC Iași se vor alătura personalului existent în centrul social, completând echipa pluridisciplinara a centrului. Schema de personal a fost gândită astfel încât în cadrul centrului să se ofere servicii complementare celor oferite de personalul initial.

În ceea ce privește recrutarea, selectarea şi angajarea personalului prevăzut în proiect, care va completa schema de personal a centrului social pentru ocrotirea victimelor violenței domestice Iași, se intenționează organizarea unui concurs în conformitate cu prevederile Codului Muncii şi a HG nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale din sectorul bugetar. Angajarea va fi realizată cu contract de muncă.

În situația aprobării proiectului, după semnarea contractului de finanțare, se vor face demersurile necesare modificării organigramei DGASPC Iași. Se va avea în vedere distincția între educatorii specializați (propuși în personalul centrului) care vor avea responsabilități legate de supravegherea și dezvoltarea activităților educative, suport pentru elaborarea temelor școlare și educatorii parentali (din echipa de proiect a partenerului) care vor derula activitățile de educație parentală cu victimele adulte, beneficiare ale serviciilor centrului social.

Urmare a faptului că persoanele din echipa de implementare vor fi angajate cu respectarea legislației aplicabile la nivelul instituțiilor publice, estimarea salariilor acestora s-a făcut în funcţie de următoarele aspecte:

– Nivelul salariilor aplicate la nivel instituției publice pentru pozițiile echivalente cu cele bugetate

–  Sporurile necesare a fi acordate conform legislației în vigoare, respectiv:

– Sporul de vechime potrivit experienței, intenționându-se angajarea unor persoane cu experiență profesională

– Sporul acordat pentru sâmbetele şi duminicile lucrate (aplicabile educatorilor şi supraveghetorilor pentru programul de noapte)

– Sporul de noapte (aplicabil doar supraveghetorului pentru programul de noapte)

– Cuantumul contribuției angajatorului

Subactivități :

 • elaborarea criteriilor de selecție;
 • organizarea concursului și stabilirea personalului admis;
 • îndeplinirea formalităților de angajare
A5. Oferirea serviciilor specializate în cadrul Centrului

Această activitate se referă la includerea în gama de servicii existente în centru a serviciilor de asistență medicală, psihiatrică, sprijin pentru dezvoltarea competențelor sociale, acompaniere și facilitare în vederea reintegrării socio-profesionale a victimelor violentei domestice.

Se intenționează recuperarea victimei prin activități integrate şi complementare, derulate în scopul creșterii autonomiei şi conștientizării valorii sociale a individului, a dezvoltării responsabilității şi redobândirii abilităților sociale.

Metodologia de identificare şi includere a victimelor violenței domestice de etnie romă în grupul țintă al proiectului va fi realizată în primele 3 luni de proiect de către responsabilul PR și asistentul manager din echipa de management a Promotorului de Proiect în colaborare cu Biroul Județean pentru Romi din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași. Se are în vedere realizarea unei metodologii de identificare şi includere în grupul țintă a victimelor rome ușor de aplicat, realistă, articulată la specificul comunităților de romi din judeţul Iași. Draftul metodologiei va fi prezentat şi completat într-o întrunire a Grupului de Lucru Mixt pentru problematica persoanelor de etnie romă care funcționează la nivelul județului Iași, în conformitate cu HG 1221/2011 privind Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2012-2020.

Menționăm că admiterea în centrul social pentru ocrotirea victimelor violenței domestice Iași se face în baza unor criterii nediscriminatorii, respectând legislația în vigoare (Legea 25/2012 privind modificarea şi completarea Legii 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenței în familie), iar metodologia amintită mai sus va completa procedurile de admitere și de acordare a serviciilor.

Legat de serviciile oferite în centru și în directa corelare cu îmbunătățirea funcționarii putem menționa activitățile pe care cei doi educatori specializați le vor oferi copiilor: vor supraveghea activitățile școlare și de relaxare a copiilor din centru, permițând astfel mamelor victime să frecventeze un curs de formare profesionala / un serviciu sau să se deplaseze acompaniate de mediatorul social în afara centrului pentru demersuri privind ameliorarea situației lor sociale.

În oferirea gamei de servicii din cadrul centrului se va ține cont de opinia beneficiarilor urmărindu-se implicarea permanentă a acestora în vederea dezvoltării gradului de independență și participare. Fiecărui beneficiar i se va elabora un plan personalizat de servicii care va stabili în detaliu obiectivele, etapele și acțiunile ce vor fi întreprinse de personal; fiecare plan personalizat de servicii va include un program individualizat de recuperare ce se elaborează pe baza evaluării beneficiarului la primirea în centru și se adaptează continuu pe baza reevaluărilor.

Procedurile din centru și serviciile oferite vor respecta reperele trasate în Standarde minime de calitate și de legislația în vigoare.

Beneficiarii proiectului vor fi implicați în toate activitățile centrului, de terapie / consiliere individuală și de grup în scopul reabilitării și reintegrării lor socio-profesionale.

După perioada de rezidență în Centru, beneficiarii care doresc să se implice – fiind percepuți acum ca fiind una din resursele centrului – vor fi invitați să participe la:

 • ședințe de focus-grup în care să-și declare opiniile cu privire la serviciile de reabilitare oferite de centru în scopul optimizării activităților
 • ședințele de terapie de grup în care (în calitate de invitați) să-și expună propria experiență și modalitățile personale prin care au depășit situația de criză
 • activități de mediatizare a serviciilor oferite de centru și campanii de prevenire și conștientizare a traficului și a consecințelor nefaste.

Subactivități :

 • realizarea metodologiei de identificare şi includere a victimelor violenței domestice de etnie romă în grupul țintă al proiectului
 • trasarea planului individualizat de servicii
 • furnizarea gamei de servicii
A6. Dezvoltarea capacităților de relaționare pozitivă a beneficiarilor Centrului

Această activitate se referă la oferirea beneficiarilor centrului a unui program de educație parentală adaptat tipologiei acestui grup vulnerabil. Programul de educație parentală va completa activitățile și serviciile oferite de echipa pluridisciplinara în scopul « restaurării » deprinderilor de viața independentă și a comunicării de tip  non-conflictual / violent.

Realizarea activității va intra în obligațiile partenerului de proiect, Fundația Holt, fundație acreditată să ofere programe complexe de educație parentală pentru grupuri vulnerabile. Se va urmări:

– elaborarea unui curriculum de educație parentală adaptat specificului acestui grup vulnerabil. Temele pe componenta de educație parentală despre care vor discuta participanții la curs fac apel la modalitățile de auto-îngrijire, managementul stresului și al furiei, comunicarea eficientă, dezvoltarea copilului, participarea copilului, disciplinarea pozitivă și prevenirea abuzului copilului. Acest curriculum pune accent modalități de educare pozitivă a copilului, pe încurajarea adoptării alternativelor pozitive de educație în detrimentul replicării cu proprii copii a comportamentelor violente. Responsabili de elaborarea curriculum-ului vor fi supervizorul din partea partenerului și educatorii parentali.

– susținerea cursurilor de educație parentală în cadrul centrului social cu persoanele din grupul țintă.

Cel puțin 30 de beneficiari ai centrului social vor beneficia de cursurile de educație parentală. Cursul presupune 8 întâlniri, la fiecare dintre acestea discutându-se cate o temă din curriculum. Frecvența întâlnirilor unui grup este de două întâlniri pe săptămână. În cadrul unui grup pot participa până la 15 persoane. Se pot derula mai multe grupuri în paralel, în funcţie de numărul persoanelor din centrul social. Cursurile vor fi susținute în lunile 3-14, de către cei 2 educatori parentali. Toate întâlnirile din cadrul programului de educație parentală sunt planificate pe platforma online, care va fi administrata de către Specialistul IT. Supervizorul asigura supervizarea educatorilor parentali și monitorizarea întâlnirilor pe toata durata implementării cursurilor de educație parentală.

 

Subactivități:

 • elaborarea unui suport de curs
 • derularea programului de educație parentală adaptat specificului grupului țintă
A7. Mediatizarea proiectului

Activitatea de mediatizare a proiectului se va derula pe tot parcursul celor 14 luni de implementare și va fi coordonată de responsabilul PR. Partenerul de proiect, Fundația Holt se va implica în publicitatea proiectului atât prin participarea activă la evenimentele de promovare cât și prin oferirea de feed-back la materialele promoționale care vor fi realizate și a materialelor informative care vor fi postate lunar pe pagina web destinata proiectului, pe site-ul DGASPC Iași, cât și pe pagina (administrată de partener) care găzduiește platforma on-line a educatorilor parentali.

Mediatizarea și vizibilitatea proiectului se va implementa urmărind un Plan de Promovare (anexat prezentei propuneri de proiect) care prezintă activitățile specifice care se vor organiza.

Planul de promovare va include organizarea a doua conferințe de presă (pentru lansarea și finalizarea proiectului) precum și realizarea unui Work-Shop Regional prevăzut a se desfășura în cadrul celor « 16 zile Internaționale de Activism împotriva Violenței Asupra Femeii » care au loc anual în perioada 25 noiembrie-10 decembrie. În cadrul acestui Work-shop vor fi invitați să participe membrii echipelor intersectoriale locale EIL (constituite în baza Hotărârii Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind prevenirea şi intervenția în echipă multidisciplinară şi în rețea în situațiile de violență); precum și specialiști implicați în asistența victimelor violenței domestice, oferindu-se oportunitatea de a fi promovate inițiative, studii de caz, proiecte, exemple de bune practică.

La conferințele de presa vor fi invitați reprezentanți ai mass-media, ai finanțatorilor, autorităților publice locale, centrale și ai societății civile.

Comunicatele de presa și materialele de promovare elaborate vor respecta reglementările impuse de finanțator pentru asigurarea vizibilității. Se intenționează externalizarea serviciilor de realizare a materialelor și mijloacelor publicitare (mape, pliante de promovare și amplasarea în locația proiectului a unui panou) și a serviciilor de organizare de eveniment.

 

Subactivități:

 • realizare evenimente promovare proiect
 • informări/știri lunare despre proiect și rezultate
 • realizare materiale de promovare (mape, pliante, panou fix)
A8. Asigurarea cadrului de sustenabilitate

Activitatea se va realiza în lunile 13 și 14 de proiect și presupune realizarea demersurilor administrative și organizatorice pentru permanentizarea gamei de servicii oferite de centrul social pentru ocrotirea victimelor violenței domestice. Conform specificațiilor din Ghidul Aplicanților, pe durata celor 5 ani care urmează implementării proiectului, DGASPC Iași în calitate de furnizor de servicii sociale își asuma răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor de sustenabilitate. Costurile destinate funcționarii centrului social pentru ocrotirea victimelor violenței domestice Iași după finalizarea proiectului vor fi preluate de autoritățile județene.

Se pune accent pe strategia de implementare care să permită asigurarea durabilității proiectului și permanentizarea gamei de servicii oferită persoanelor ocrotite în centrul social destinat victimelor violenței domestice Iași.

Partenerul de proiect, Fundația Holt Romania – Filiala Iași, va derula și o sesiune de pregătire a profesioniștilor din cadrul DGASPC Iași, ca specialiști în tehnici de educație parentală, contribuind astfel la sustenabilitatea ulterioară a proiectului.

După finalizarea proiectului, profesioniștii pregătiți prin proiect vor putea asigura beneficiarilor din centrul social, activitățile de educație parentală, ca parte a serviciilor de dezvoltarea deprinderilor de viață independentă.

Derularea programului de formare de educatori parentali (formarea specialiștilor din cadrul DGASPC Iași ca Educatori Parentali se face pe parcursul a 3 zile, în lunile 13-14). În cadrul sesiunii de formare teoretică, vor fi familiarizați cu specificul programului de educație parentală, cu temele curriculum-ului de educație parentală specific grupului țintă, cu utilizarea platformei on-line www.educatieparentala.ro . Fiecărui specialist participant la formare i se va crea un cont de acces pe platforma online și va primi un user și o parola cu ajutorul cărora va putea înregistra datele privind planificarea cursurilor de educație parentală pe care le vor susține cu persoanele vulnerabile. Programul de formare teoretica a educatorilor parentali 24 de ore. Temele pe componenta de educație parentală despre care vor discuta cu participanții la curs fac apel la modalitățile de auto-îngrijire, managementul stresului și al furiei, comunicarea eficientă, dezvoltarea copilului, participarea copilului, disciplinarea pozitivă și prevenirea abuzului copilului. Programul cuprinde și o sesiune de instruire cu privire la aplicarea instrumentelor.)

Specialiștii formați din cadrul DGASPC Iași vor fi acreditați ca educatori parentali, pentru o perioadă de 1 an. Pentru obținerea reacreditării, fiecare educator parental va susține, cel puțin un curs de educație parentală. Astfel, prin condiționarea reacreditării de susținerea unui curs de educație parentală, se asigura sustenabilitatea componentei de educație parentală.

Subactivități:

 • demersuri administrative pentru permanentizarea serviciilor în centrul social
 • formarea de formatori pentru susținerea activităților de educația parentalăConținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor Norvegiene 2009-2014.

Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revin inițiatorilor website-ului.